Przebudowa Placu Trzech Krzyży wraz z remontem nawierzchni Placu Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/47/TP/33/22
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-14 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-14 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-05-16
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-08-16

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-16 13:55 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022-05-16 13:55 0.1 MB
  icon SWZ_DZP_47_TP_33_22.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 2022-05-16 13:55 0.15 MB
  icon załączniki do SWZ.zip załączniki do SWZ: zał nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zał nr 2 wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy zał nr 3 wykaz osób zał nr 4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zał nr 5 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby załącznik nr 1 do PPU - wzór zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy/ wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady załącznik nr 2 do PPU - wzór oświadczenia gwarancyjnego 2022-05-16 13:55 0.11 MB
  icon STRONA TYT..xls strona tytułowa kosztorysu ofertowego 2022-05-16 13:55 0.02 MB
  icon plac trzech krzyzy.zip przedmiary 2022-05-16 13:55 0.91 MB
  icon Dokumentacja_techniczna.zip Dokumentacja techniczna 2022-05-16 13:55 165.61 MB
  icon Umowa roboty budowlane _kosztorys - TZM - wzorcowa do przetargu maj 2022 - druk 10-05-22.docx Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) 2022-05-16 13:55 0.08 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania-sig.pdf 2022-05-18 10:50 0.37 MB
  icon Plac Trzech Krzyży_EW-10-05-2022-ODWODNIENIE.pdf 2022-05-18 10:50 0.42 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-05-31 14:12 0.04 MB
  icon zmiana terminu - odpowiedzi-sig.pdf zmiana terminu składania i otwarcia ofert_odpowiedzi_31052022 2022-05-31 14:12 0.37 MB
  icon odpowiedzi na pytania_03062022-sig.pdf 2022-06-03 13:26 0.45 MB
  icon Dokumentacja techniczna_odpowiedzi na pytania 03062022.zip 2022-06-03 13:26 64.31 MB
  icon odpowiedzi na pytania_06062022-sig.pdf 2022-06-06 08:39 0.37 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_z dnia 09.06.2022 r. 2022-06-09 12:57 0.04 MB
  icon zmiana terminu - odpowiedzi na pytania_09062022-sig.pdf zmiana terminu składania i otwarcia ofert_odpowiedzi na pytania_09062022 2022-06-09 12:57 0.39 MB
  icon odpowiedzi na pytania_10062022-sig.pdf 2022-06-10 13:54 0.45 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Przebudowa Placu Trzech Krzyży wraz z remontem nawierzchni Placu Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat 2 099 093,33 PLN 2022-06-14 10:31

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-06-14 10:43 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-07-07 12:42

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa